Ondersteuning met Psycho-educatie voor ouderen met Autisme Studie (OPAS)

In het kort
Hoofdonderzoeker: Dr. A.C. (Arjan) Videler
Betrokken instelling: GGz Breburg
Startdatum onderzoek: 1-2-2023
Einddatum onderzoek: verwacht 1-2-2027
Aantal patiënten in onderzoek: 215

De vraagstelling van het onderzoek
Tot recent werd autisme bij ouderen niet herkend. Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is voor autisme bij ouderen, is er nog steeds veel onbekendheid met het fenomeen en onderdiagnostiek in de (geestelijke) gezondheidszorg. Veel hulpverleners zijn terughoudend in het stellen van de diagnose autisme bij ouderen, door een gebrek aan kennis over autisme bij ouderen en omdat er nog zeer weinig aanbod is voor deze doelgroep. Hoewel de multidisciplinaire richtlijn autisme voorschrijft dat na het stellen van de diagnose psycho-educatie de eerste stap in de behandeling is, wordt psycho-educatie in Nederland nog slechts op enkele plaatsen geboden. Psycho-educatie is belangrijk om ouderen te helpen kennis te verwerven over hun autisme, deze diagnose te helpen begrijpen en accepteren, om vervolgens de behandeling van de problemen, waarmee zij zich tot de GGz wenden, beter aan te laten sluiten en meer effectief te laten zijn.

Doel van dit onderzoek is om een psycho-educatiecursus voor ouderen verder door te ontwikkelen en te onderzoeken op de effecten daarvan. Ook beoogt dit onderzoek bij te dragen aan een betere herkenning en diagnostiek van autisme bij ouderen.

De wetenschappelijke onderzoeksvraag is of deelname aan deze psycho-educatiecursus voor ouderen, bij wie recent de diagnose autisme is gesteld, bijdraagt aan verbetering van mentale gezondheid en kwaliteit van leven.

Het onderzoek
De aangepaste psycho-educatiecursus voor ouderen met autisme zal worden geïmplementeerd en tegelijk geëvalueerd middels een stepped wedge trial design. De interventie wordt stapsgewijs uitgerold en geïmplementeerd en tegelijkertijd onderzocht op effectiviteit. In deze studie participeren tien GGz-instellingen. Deelnemers zijn ouderen (vanaf 60 jaar) met een late diagnose autisme. Zij worden gemonitord op kwaliteit van leven, acceptatie van de diagnose, kennis over autisme, omgaan met autisme en psychische klachten. Ook naasten worden bevraagd.

Verwachte output
Dit onderzoek levert een bijdrage aan een betere herkenning van autisme bij ouderen en beoogt psycho-educatie voor ouderen met autisme breder toegankelijk te maken.