Compare project

Maatschappelijke participatie door educatie voor jongeren met psychische problemen

In het kort
Hoofdonderzoeker: dr. E.L. (Lies) Korevaar
Betrokken instelling: Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences
Startdatum onderzoek: 1 oktober 2019
Einddatum onderzoek: 1 juni 2022
Aantal deelnemers in onderzoek: 100 studenten

De vraagstelling van het onderzoek
De meeste psychische aandoeningen komen voor het eerst tot uiting in de leeftijdsperiode van 16-23 jaar. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat jongeren met een psychische aandoening meer kans lopen op voortijdig schoolverlaten. Dit heeft meestal weer tot gevolg dat een ontwikkeling naar (betaald) werk hierdoor stagneert. Sinds vijftien jaar is er in Nederland groeiende belangstelling voor de Begeleid Leren-interventie die jongeren met een psychische aandoening ondersteuning biedt bij het volgen van een opleiding. Gezien het maatschappelijk belang van het psychisch welbevinden van deze jongeren en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is het belangrijk om wetenschappelijk inzicht te krijgen in de effecten van de Begeleid Leren-interventie.

Het onderzoek
In dit project wordt gebruik gemaakt van een mixed methods design, waarin kwantitatief onderzoek (effectiviteitsstudie) gecombineerd wordt met kwalitatief onderzoek (interviews, monitoring en focusgroepen). Het onderzoek wordt uitgevoerd bij jongeren met een psychische aandoening die in behandeling zijn (geweest) bij een GGz-instelling en daarna(ast) hun opleiding willen blijven volgen. Uit twee onderwijsinstellingen (Mbo Utrecht en Hanzehogeschool Groningen) worden 100 jongeren gerekruteerd, die willekeurig worden toegewezen aan de interventiegroep of controlegroep. De interventiegroep krijgt de Begeleid Leren-interventie en de controlegroep krijgt begeleiding ‘as usual’. Er vinden metingen plaats bij aanvang van de interventie, na zes en na twaalf maanden.

Verwachte output
De resultaten worden beschikbaar gesteld aan andere onderzoekers door publicaties in (inter)nationale peer reviewed tijdschriften. Ze vormen ook een goede basis voor verder onderzoek naar het effect van Begeleid Leren op het vinden van werk voor mensen met een psychische aandoening. De resultaten van een procesevaluatie zullen aantonen wat de werkzame elementen van de interventie zijn en kunnen aanwijzingen geven voor tekortkomingen in de uitvoering van de interventie of theoretische zwakheden, in het geval van onverwachte bevindingen in de effectevaluatie. De interventie wordt opgenomen in de databank effectieve interventies van het NJI en van het Trimbos-instituut. De betreffende werkvelden (GGz en onderwijs) krijgen zo een effectieve interventie tot hun beschikking. Professionals van onderwijs- en GGz-instellingen worden daardoor competenter in het begeleiden van jongeren met een psychische aandoening bij het volhouden van een reguliere opleiding.