Betekenis en effectiviteit van Recovery Colleges

Wat een Recovery College kan betekenen voor persoonlijk en maatschappelijk herstel

In het kort
Hoofdonderzoeker: Marloes van Wezel, MSc. (promovendus), prof. dr. Hans Kroon (promotor)
Betrokken instelling: Tilburg University, Trimbos-instituut
Startdatum onderzoek: oktober 2021
Einddatum onderzoek: september 2025
Aantal deelnemers in onderzoek: 200 in vergelijkend kwantitatief onderzoek (vs. gematchte controlegroep uit een groter panel), 25 in kwalitatieve interviews en focusgroepen

De vraagstelling van het onderzoek
Het bevorderen van herstel van mensen met psychische kwetsbaarheden is belangrijk voor het creëren van een samenleving waarin iedereen mee kan (en mag) doen. Een nieuwe manier om herstel te bevorderen is door middel van herstelacademies, oftewel Recovery Colleges (RCs). Niet ‘behandelen’ of ‘genezen’, maar ‘leren’ staat centraal: deelnemers leren door het delen van ervaringen om te gaan met hun kwetsbaarheden en bouwen op die manier aan hun eigen leven vanuit eigen kracht. Dit gebeurt bij een Recovery College in een omgeving die 100% georganiseerd wordt door ervaringsdeskundigen of peers: mensen die met soortgelijke psychische problemen worstelen of geworsteld hebben. Helaas weten we nog niet goed of Recovery Colleges succesvol zijn in het bevorderen van herstel, en hoe zij dat dan doen. 

Het onderzoek
Dit onderzoeksproject wil de (kosten-)effectiviteit van RCs in Nederland onderzoeken door het Enik Recovery College onder de loep te nemen. Dit college is een van de eerste RCs in Nederland, opgericht in 2015. Deelnemers van Enik RC vullen gedurende twee jaar vragenlijsten in. Hun herstelproces wordt vergeleken met een vergelijkbare groep mensen die niet naar een Recovery College gaan (het Panel Psychisch Gezien van het Trimbos-instituut). Daarnaast trachten de onderzoekers door middel van interviews, focusgroepen en observaties een rijker begrip te krijgen van de betekenis en impact van Enik RC. Naast het onderzoeken van de deelnemers kijkt dit project ook naar de bredere context waarin Enik RC opereert (bijvoorbeeld gemeentes, wijkteams, zorgverzekeraars en de verhouding ten opzichte van andere Nederlandse Recovery Colleges). Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking met een team co-onderzoekers, die tevens deelnemer van Enik RC zijn.

Verwachte output
Dit onderzoek levert kennis op over de (kosten)effectiviteit van een Recovery College en schetst de context waarbinnen deze effecten zich voordoen. Zo wordt inzicht verkregen in de werkzame mechanismen van een Recovery College. Dit kan weer gesprekken tussen Nederlandse RCs onderling voeden: wat is een Recovery College (niet), en hoe kan de kwaliteit van het Recovery College aanbod geoptimaliseerd worden? Tot slot geeft het onderzoek inzicht in valkuilen en kansen die Recovery Colleges bieden om het Nederlandse zorglandschap te verbeteren.