MST voor adolescenten met ernstige gedragsproblemen uit gezinnen met een LVB

 

De effectiviteit van multisysteemtherapie voor adolescenten
met ernstige gedragsproblemen uit gezinnen met personen met een
licht verstandelijke beperking

Een mixed-method studie

In het kort

Hoofdonderzoeker:
Betrokken instelling:
Startdatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Aantal patiënten in onderzoek:
Dr. Dineke Feenstra & Dr. Annemarieke Blankestein
De Viersprong, Koraal, Prisma, MST-Nederland/België, ErasmusMC en Radboud Universiteit
2 januari 2023 (startdatum inclusie: 3 april 2023)
31 december 2026
300 gezinnen (kwantitatief) en 10 jongeren (kwalitatief)

De vraagstelling van het onderzoek
Adolescenten met gedragsproblemen hebben vaak comorbide problemen met hun mentale welzijn. Van de adolescenten met gedragsproblemen, heeft ongeveer 45% een licht verstandelijke beperking (LVB). De ernstige gedragsproblemen, die vaak voorkomen bij adolescenten met een LVB, ontstaan en bestaan niet in isolatie. Ze hangen vaak samen met gezinsproblemen zoals het mentale welzijn van ouder(s), opvoedingsstress, beperkte adaptieve vaardigheden en gedragsproblemen die kunnen leiden tot jeugddelinquentie. Deze gezinnen komen vaak in aanraking met jeugdzorg, wat de kans op een uithuisplaatsing van de adolescent verhoogt. Om een uithuisplaatsing te voorkomen, wordt bijvoorbeeld multisysteemtherapie (MST) ingezet. Dit onderzoek beoogt de effectiviteit van MST – Intellectual
Disability (MST-ID) voor adolescenten (in de leeftijd van 10 tot 19 jaar) met ernstige gedragsproblemen uit gezinnen, waarin de jongere of (een) ouder(s) een LVB heeft/hebben, in kaart te brengen. Het betreft een mixed-method onderzoek.

Het onderzoek
Het onderzoek zal bestaan uit twee delen; een kwantitatief en een kwalitatief deel. Binnen het kwantitatieve onderzoek staat de hypothese dat, MST-ID betere behandelresultaten geeft voor deze gezinnen dan reguliere MST, centraal. Onder betere behandelresultaten wordt verstaan: minder gedragsproblemen, meer thuis of zelfstandig wonen, meer zinvolle dagbestedingen en minder nieuw politiecontact van jongeren en minder ervaren opvoedbelasting van ouders. Om deze hypothese te
onderzoeken wordt de propensity score methode gebruikt om de behandelcondities te balanceren. Het behandeleffect wordt vervolgens onderzocht middels regressie analyses. In het kwalitatieve deel van het onderzoek zullen ongeveer 10 adolescenten en ouders benaderd worden om op participatieve wijze de behandelervaringen van deze gezinnen te onderzoeken.

Verwachte output
Het onderzoek wordt als een succes beschouwd als het kwantitatieve en kwalitatieve inzichten geeft in de effectiviteit van MST-ID. Het heeft tot doel om Nederlandstalige en Engelstalige (wetenschappelijke) publicaties en factsheets te genereren. Middels symposia en wetenschappelijke bijeenkomsten, wordt getracht collega’s in het veld te informeren over de onderzoeksbevindingen en de klinische interpretatie hiervan. Ook zullen jongeren en ouders geraadpleegd worden om samen na te denken over – volgens hen – passende manieren om over de onderzoeksresultaten te communiceren met MST-ID cliënten.