Mondgezondheid bij vroege psychose

Onderzoek naar de behoefte aan mondzorg bij patiënten met vroege psychose

In het kort
Hoofdonderzoeker: Mevrouw drs. A.E.A.M. Miedema
Betrokken instellingen: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en GGZ Friesland
Startdatum: maart 2016
Einddatum: juni 2017
Aantal patiënten in onderzoek: 155 jongvolwassenen

De vraagstelling van het onderzoek
Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de zelfzorg en heeft invloed op de kwaliteit van leven. Het heeft effect op eten, praten, sociale acceptatie, uiterlijk en het gevoel van eigenwaarde. Patiënten met een vroege psychose besteden vaak onvoldoende aandacht aan mondzorg. Vanuit de literatuur is bekend dat patiënten die langere tijd last hebben van een psychotische stoornis doorgaans een erg slecht gebit hebben. Het is daarom van belang om te weten op welke wijze de doelgroep te motiveren is om het gebit beter te verzorgen en wie deze interventies het beste kan inzetten.

Het onderzoek
Er is niet eerder onderzoek gedaan naar ervaringen en behoeften met betrekking tot mondgezondheid van patiënten na een vroege psychose. Er is een vragenlijst uitgezet onder 125 jongvolwassenen die in zorg zijn bij GGZ Friesland vanwege een eerste psychose. 81 jongvolwassenen hebben deze vragenlijst ingevuld. Daarnaast werden er 30 interviews afgenomen bij jongvolwassenen na een vroege psychose.

Resultaten
Het onderzoek heeft in drie opzichten meerwaarde opgeleverd: voor de beroepspraktijk, voor het onderwijs en voor het onderzoek binnen het lectoraat en eventuele andere hogescholen of kennisinstellingen.

  • Uit het onderzoek kwam naar voren dat patiënten behoefte hebben aan voorlichting en instructie op maat. Zij hebben ondersteuning nodig omdat zij na een vroege psychose minder goed in staat zijn de eigen problemen met het gebit op te lossen. De beroepspraktijk moet zich dit realiseren. Een integrale behandeling in samenwerking met mondhygiënist en tandarts is van belang.
  • Geïntegreerd en methodisch zorgaanbod, gebaseerd op de behoefte van de individuele patiënt moet daarom worden opgenomen in het curriculum van opleidingen.
  • Er zijn al vervolgonderzoeken ingezet bij de High Intensive Care klinieken van GGZ Friesland en Heerenveen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt nagedacht over het ontwikkelen van een scholing/training voor hulpverleners in combinatie met een dental checklist. Het idee is om hierin te gaan samenwerken met GGZ Friesland, Lentis Groningen, GGZ Drenthe en Dimence in Deventer.

English

The research has provided added value in three respects: for professional practice, for education and for research within the professorship and any other colleges or knowledge institutions.

  • The research showed that patients need customized information and instruction. They need support because after an early psychosis they are less able to solve their own dental problems. Professional practice must realize this. Integrated treatment in collaboration with a dental hygienist and dentist is important.
  • Integrated and methodical care provision, based on the needs of the individual patient, must therefore be included in the training curriculum.
  • Follow-up studies have already been carried out at the High Intensive Care clinics of GGZ Friesland and Heerenveen. Based on the results of this research, consideration is being given to developing education/training for care providers in combination with a dental checklist. The idea is to collaborate with GGZ Friesland, Lentis Groningen, GGZ Drenthe and Dimence in Deventer.