Dialectische Gedragstherapie bij autisme

Onderzoek naar het effect van Dialectische Gedragstherapie bij mensen met autisme, suïcidaliteit en destructief gedrag

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Mark van der Gaag
Betrokken instellingen: VU Amsterdam Public Health and Research, Parnassia bv, GGZ Rivierduinen, GGZ Lentis
Startdatum onderzoek: september 2018
Einddatum onderzoek: 2021
Aantal patiënten in onderzoek: 160

De vraagstelling van het onderzoek
Autisme spectrum stoornis komt relatief veel voor, bijna 1 de 100 mensen heeft hier last van. Bij kinderen en volwassenen met normale intelligentie wordt autisme vaak pas op latere leeftijd ontdekt. Er is geen bewezen effectieve therapie voor mensen met autisme die zelfdestructief en suïcidaal gedrag vertonen. Er zijn wel veelbelovende klinische proeven uitgevoerd met Dialectische Gedragstherapie (DGT).

Het onderzoek
De DGT behandeling heeft aantoonbaar succes bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis die zelfdestructief en suïcidaal gedrag vertonen. De autisme spectrum stoornis en de borderline persoonlijkheidsstoornis hebben overlap. Zowel autisme- als borderline patiënten kampen met problemen in menselijke relaties, impulsiviteit, stemmingswisselingen, depressie, boosheid, stress en gebrek aan zelfbeheersing. DGT leert borderline patiënten hiermee om te gaan door zelfregulatie, verandervaardigheden, zelfacceptatie en acceptatie van anderen.
De onderzoekers verwachten hetzelfde werkzame effect van DGT bij patiënten met autisme spectrum stoornis.
Drie GGZ-instellingen doen aan het onderzoek mee. De therapeuten krijgen voorafgaand aan het onderzoek zes maanden training in de DGT behandeling.
1. Elke instelling heeft een of meer onderzoeksgroepen van 8 patiënten die 26 weken DGT-behandeling krijgen en een controlegroep van 8 patiënten die de gebruikelijke behandeling krijgt.
2. De effecten van de DGT behandeling worden beoordeeld waarbij specifiek wordt gekeken naar:
angst en sociale prestaties, depressie, kernsymptomen van autismespectrumstoornis, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.
3. Er wordt gekeken in hoeverre de behandeling succes heeft gezien de emotieregulatie, therapietrouw, doelgericht gedrag, demografische karakteristieken. Ook wordt gekeken naar het effect op Alexithymia (problemen met het herkennen en beschrijven van de eigen emoties), dit is een mogelijke risicofactor voor suïcidaal gedrag bij autisme.

Verwachte output
Het primaire doel van deze studie is het verminderen van suïcidaal en destructief gedrag bij mensen met een autisme spectrum stoornis. De onderzoekers willen op basis van wetenschappelijk onderzoek aantonen dat DGT effectief is bij mensen met autisme spectrum stoornis. De behandeling zal hun leven verbeteren. Als het succes is aangetoond kunnen er richtlijnen voor behandelaars opgesteld worden.