De digitale netwerkintake

Zorg deel je samen

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. Floortje Scheepers
Betrokken instelling: UMC Utrecht
Startdatum onderzoek: 1 maart 2022
Einddatum onderzoek: 1 maart 2025
Aantal patiënten in onderzoek: 75

De vraagstelling van het onderzoek
Jongvolwassenen leven in een drukke en veeleisende samenleving waarin succes maar ook falen altijd de eigen verantwoordelijkheid lijken te zijn. Voor jongvolwassenen die worstelen met psychische problemen en (daardoor) vastlopen in bijvoorbeeld hun werk of sociale relaties geeft deze druk in de samenleving extra stress. Als zij in aanraking met de GGZ komen, spreken hulpverleners hen soms aan in ‘hulpverleningstaal’, nemen regie over en vaak ontbreekt het aan goede samenwerking. Hierdoor moeten jongvolwassenen keer op keer hun verhaal doen en de aanpak van problemen is vaak te eenzijdig waardoor geen herstel optreedt. De vraagstelling is: hoe kunnen we hulpverleners toerusten om problematiek van jongvolwassenen anders te benaderen (met behulp van de netwerkintake) en aan te sluiten bij hun belevingswereld. Aan jongvolwassenen zelf geven we met digitale middelen handvaten om regie en overzicht te houden over hun doelen en hun zorg.

Het onderzoek
In Utrecht gaan we met 75 jongvolwassenen met psychische problematiek de netwerkintake inzetten binnen de reguliere zorg. We visualiseren het verhaal in een duidelijk overzicht, een tekening, waarin alle problemen te zien zijn, maar ook wat juist goed gaat. Samen kijken we wat iemand kan en wil veranderen. Dat zijn de persoonlijke doelen. Vervolgens kijken we wat iemand zelf kan doen en als dat niet genoeg is, of andere mensen hierbij kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld familie. Tot slot kijken we welke professionele hulpverleners er nodig zijn en wat zij kunnen doen. Dit komt in een gezamenlijk actieplan. Als iedereen in beeld is, verbinden we hen in een veilig digitaal netwerk. We volgen en begeleiden de netwerken door de tijd heen om te onderzoeken wat nodig is om de methode verder te verbeteren. Via focusgroepen leren we door disciplines en organisaties heen. We werken samen met patiënten­organisaties en met zorgorganisaties uit het sociaal domein, de eerstelijn, tweedelijn en derdelijn.

Verwachte output
In 3 jaar hebben 75 jongvolwassenen een netwerkintake gedaan en hebben zij zo goed in beeld wat nodig is en wie er in het zorgnetwerk betrokken moeten zijn. Deze zorgnetwerken begeleiden we in hoe zij met elkaar kunnen samenwerken om de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk bij de belevingswereld van de jongvolwassenen aan te laten sluiten. Dit levert regie en inspraak op en hulp die zich richt op wat nodig is om mee te kunnen doen. We leveren een verbeterde, flexibele en dynamische netwerkintake op die is toegespitst op de belevingswereld van jongvolwassenen. Dankzij de samenwerking en input van jongvolwassenen en hulpverleners verbeteren we de aanpak (via de scholingen) en de vorm (een digitale dynamische vorm). Zo transformeert de netwerkintake van een statische start naar een dynamische verhaal van jongvolwassenen dat leidend is in de zorg en ondersteuning.