Herstellen van een depressie: STAIRS-onderzoek

Herstellen van een depressie: STAIRS-onderzoek

Mixed-methods effectstudie naar een nieuw ontwikkelde herstelgerichte training voor mensen met een
depressieve stoornis

In het kort

Hoofdonderzoeker:
Betrokken instelling:

Startdatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Aantal patiënten in onderzoek:

Prof. dr. Robert Schoevers
Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Psychiatrie; Hanzehogeschool
Groningen, lectoraat Rehabilitatie, Stichting het Witte Bos en MIND
01-05-2019
31-12-2025
140 beoogd

De vraagstelling van het onderzoek
Een depressie kan een behoorlijke impact hebben op iemand zijn leven. Veel mensen worstelen hierdoor, ook na succesvolle behandeling van de depressie, nog met allerlei gevolgen. Zo ervaren zij bijvoorbeeld verandering in het contact met anderen, in de mate waarin grip ervaren wordt op het eigen leven en in het beeld dat ze van zichzelf hebben. Deze aspecten passen bij een bredere visie op herstel (waarin naast klinisch herstel ook aandacht is voor persoonlijk herstel) en kosten vaak meer tijd om bereikt te worden. Ter ondersteuning van het persoonlijk herstel van mensen met een depressie is een nieuwe training ontwikkeld, waarin verschillende elementen gecombineerd zijn: lotgenotencontact, ervaringsdeskundigheid, het betrekken van naasten en de inzet van online mogelijkheden naast fysiek contact. In de STAIRS-studie wordt onderzocht wat de meerwaarde van deze training is t.o.v. reguliere zorg voor wat betreft het vergroten van het persoonlijk herstel van mensen met een depressieve stoornis. Daarnaast willen de onderzoekers graag weten hoe de training wordt ervaren en hoe de verschillende elementen hebben bijgedragen aan het ervaren herstel.

Het onderzoek
In dit mixed-methods effectonderzoek worden 140 patiënten (tussen de 18 en 65 jaar) die herstellende zijn van een depressieve stoornis gevolgd. De helft van hen krijgt de STAIRS-training aangeboden en de andere helft krijgt een drietal handreikingen (controleconditie), beide in aanvulling op de reguliere zorg.
Door de mate van persoonlijk herstel te meten bij de start, na afronding van het STAIRS aanbod en vervolgens 6 maanden later, kan het beloop van het herstel in kaart gebracht worden en het effect van de STAIRS-training worden vergeleken met de controle conditie. Daarnaast worden een aantal deelnemers die de training hebben gevolgd na afloop geïnterviewd over hun ervaringen met de training en de effecten die ze hebben ervaren.

Verwachte output
De STAIRS-studie geeft inzicht in de potentiële meerwaarde van een nieuw ontwikkelde training, welke gebruik maakt van een combinatie van veelbelovende elementen ter bevordering van persoonlijk herstel. Daarnaast wordt kennis vergaard over het herstelproces na een depressie, wat hier op welke manier aan
bijdraagt en mogelijke verschillen hierin tussen bijvoorbeeld mannen/vrouwen, mensen van verschillende leeftijden en tussen mensen met een eerste of met terugkerende depressieve episoden. Tot slot geeft de studie resultaten voor wat betreft de verwachte reductie in zorgkosten, waarmee inzicht gegeven wordt in de mate van kosteneffectiviteit als het programma onderdeel zou worden van het reguliere GGZ aanbod.