Victimmigratie

Een mixed-design onderzoek naar het psychisch welbevinden van migranten na migratie

In het kort
Hoofdonderzoekers: prof. dr. Mario Braakman en prof. dr. mr. Conny Rijken
Betrokken instelling: Tilburg University
Startdatum onderzoek: 1 september 2022
Einddatum onderzoek: 1 september 2026
Aantal respondenten in onderzoek: 200

De vraagstelling van het onderzoek
Migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder ervaren veel vormen van stress variërend van lichte tegenslagen tot ernstige traumatisering. Dit kan plaatsvinden vóór, tijdens of na vertrek uit het land van herkomst. Dit proces van victimisatie van migranten, dat we victimmigratie hebben genoemd, is noch beperkt in detail onderzocht in landen waar de migratie eindigt noch in de  transitlanden tijdens het migratieproces. Dit onderzoek kijkt naar de victimmigratie in Nederland als bestemmingsland. De onderzoekers willen weten in welke mate victimisatie tijdens de migratie invloed heeft op het psychisch welbevinden van migranten (inclusief vluchtelingen). Tevens willen zij weten wat, vice versa, de impact is van het Nederlands migratiebeleid en de wijze waarop de asielprocedure is vorm gegeven, op het psychisch welbevinden van deze groep. Zij willen hen een jaar lang volgen in de post-migratie fase en gedetailleerd in kaart brengen hoe dat victimisatie-proces plaatsvindt. Ook willen ze een laagdrempelige interventiemethode toepassen (Tetris spel op de smartphone) en onderzoeken of die effectief is in het verbeteren van het psychisch welbevinden en voorkomen van psychische klachten van deze groep migranten (inclusief vluchtelingen).

Het onderzoek
200 migranten (inclusief vluchtelingen) uit Syrië en Irak zullen een jaar lang gevolgd worden met een mixed-design onderzoek. Daarbij vinden zowel kwalitatief onderzoek (interviews, digitale open vragen) als kwantitatief onderzoek (digitale vragenlijsten) plaats naar het proces van victimisatie na de vlucht naar Nederland. Ook zal een ontwikkelde methode getoetst worden op effectiviteit (in preventief en therapeutisch opzicht). Deze toetsing wordt gedaan middels een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek met een interventiegroep en een controlegroep.

Verwachte output
Na dit onderzoek weten we of een laagdrempelige interventie met Tetris leidt tot een beter psychisch welbevinden van migranten (inclusief vluchtelingen) en aldus ook tot een verdere empowerment van deze kwetsbare groep. Het onderzoek biedt inzicht in de invloed van ervaringen voor en tijdens de migratie op het psychisch welbevinden in de postmigratie fase. Tevens biedt het inzicht in hoe hier rekening mee gehouden kan worden in het migratiebeleid. Postmigratie-invloeden zoals de opvang, de asielprocedure etcetera op vluchtelingen zijn schaars onderzocht. Dit onderzoek levert empirische gegevens om beleid te kunnen maken dat evidence-based is en rekening houdt met ervaringen en psychisch welbevinden van migranten (inclusief vluchtelingen). Het levert gegevens voor beleid dat verdere victimisatie in de asielprocedure, de opvang en tijdens de integratie (secondaire victimisatie) voorkomt.