Subsidie aanvragen

U kunt subsidieaanvragen indienen bij het bestuur van de Stichting tot Steun VCVGZ. Bij het indienen van uw aanvraag gelden onderstaande eisen.

Aanvragen subsidie

  • De aanvrager maakt gebruik van het door de stichting voorgeschreven format voor subsidieaanvragen. U kunt het format onder aan deze pagina downloaden.
  • Uw aanvraag is voorzien van een samenvatting van maximaal één pagina. Ook voegt u het onderzoeksprotocol bij als bijlage.
  • Bij het niet gebruiken van het format en/of het ontbreken van een samenvatting wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  • Bij de aanvraag voegt u, voor zover van toepassing, kopieën van de subsidietoekenningsbrieven van andere subsidieverstrekkers.
  • Het moet duidelijk zijn wie het project begeleidt en op welke wijze de projectbewaking plaatsvindt.
  • Er dient een tussentijdse voortgangsrapportage plaats te vinden en een uitvoerige eindrapportage.
  • Het toegekende bedrag wordt gefaseerd overgemaakt, afhankelijk van de voortgangsrapportages. In principe wordt 40 procent vooruit betaald, 30 procent bij de tussentijdse rapportage en 30 procent na het indienen van de eindrapportage.
  • Indien er sprake is van meerdere subsidieverstrekkers bij het project, dient u aan te tonen dat de gezamenlijke subsidieverstrekkers voldoende financiële middelen hebben toegezegd, zodat de financiën het slagen van het project niet in de weg staan. U dient dit vóór de uitbetaling van de eerste termijn aan te tonen.

 

U stuurt uw volledige aanvraag naar:

Karen Malta, ambtelijk secretaris

info@stichtingtotsteunvcvgz.nl

 

Het bestuur vergadert vier keer per jaar in maart, juni, september en december. Te behandelen subsidieaanvragen, tussen- of eindrapportages kunnen uiterlijk tot twee weken voor de vergaderdatum worden aangeleverd. Voor de exacte data kunt u contact opnemen met Karen Malta.

Download

Voor uw aanvraag gebruikt u het voorgeschreven format. Download het format (Word) .