Criteria wetenschappelijke projecten

De aanvragen voor subsidie overtreffen meermalen de beschikbare middelen van de Stichting tot Steun VCVGZ. Om de toewijzingen in goede banen te leiden zijn duidelijke toekenningscriteria geformuleerd. Zowel GGZ-instellingen als wetenschappelijke instituten kunnen aanvragen indienen voor financiering van projecten.

Toekenningscriteria

De toekenningscriteria voor wetenschappelijke projecten op een rij:

  • Het betreft wetenschappelijk onderzoek van de geestelijke gezondheidszorg, dat aan een van de volgende criteria voldoet.
    a.  Het betreft enerzijds patiëntgebonden onderzoek naar de effectiviteit en kwaliteit van innovatieve behandelingsvormen en vormen van preventie. Het innovatieve karakter dient met gegevens uit de literatuur te worden onderbouwd.
    b.  Anderzijds kan het ook om onderzoek gaan, dat niet direct op een innovatieve behandelingsvorm of vorm van preventie is gericht, maar bijv. op epidemiologische, klinische, sociale etc. aspecten, die nog onvoldoende onderzocht zijn om passende interventies te kunnen ontwikkelen. Twee onderzoeksthema’s zijn hiervoor gekozen. In de eerste plaats onderzoek waarin de relatie tussen levensbeschouwelijke resp. religieuze factoren en psychiatrische aandoeningen het hoofdthema vormt. Daarnaast onderzoek naar voor de psychiatrische aandoeningen relevante sociale en maatschappelijke probleemsituaties, die nog onvoldoende zijn onderzocht om passende interventies te kunnen ontwikkelen. Uitgesloten wordt ander onderzoek waarvan de resultaten geen directe gevolgen hebben voor reeds ontwikkelde of nog toe te passen vormen van behandeling. Het betreft hier met name een aantal vormen van meer fundamenteel onderzoek, waarvan de klinische betekenis niet direct kan worden vertaald in concrete behandelstrategieën.
  • Het project moet wetenschappelijk van voldoende kwaliteit zijn. Een en ander moet te beoordelen zijn aan de hand van de ingediende projectbeschrijving. In het algemeen worden de toekenningscriteria van NWO hierbij als uitgangspunt gehanteerd.
  • Subsidieaanvragen kunnen gedaan worden door relevante patiëntenzorginstellingen, maar ook door wetenschappelijke instituten en organisaties, al of niet met een universiteit verbonden. In het algemeen wordt de subsidie alleen toegekend als de aanvrager aannemelijk kan maken, dat het onderzoek plaats vindt binnen een organisatorisch kader, dat een professioneel beheer van de toegekende middelen garandeert.
  • Aanvragen dienen vooraf getoetst te zijn door de toetsingscommissie en desgewenst de medisch-ethische commissie voor patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek waar de aanvrager gewoonlijk mee samenwerkt. Voor zover daarbij nog andere procedures vereist zijn in een specifieke setting behoren deze eerst te zijn afgewerkt, alvorens het project in behandeling wordt genomen.