Verhouding tussen religie en angst- en/of stemmingsstoornissen

In het kort

Hoofdonderzoeker Dr. J. Schaap - Jonker
Betrokken instelling Dimence
Startdatum onderzoek Medio 2012
Einddatum onderzoek Medio 2014

De vraagstelling van het onderzoek

Naar de verhouding tussen religie en levensbeschouwing en angst- en stemmingsstoornissen is tot nu toe relatief weinig onderzoek gedaan. In dit project wordt het verband onderzocht tussen enerzijds de verschillende aspecten (dimensies) van religie en/of levensbeschouwing en anderzijds de symptomen, het beloop en het behandelresultaat bij cliënten met angst- en/of stemmingsklachten. 

Het onderzoek

Om het verband te onderzoeken, wordt een korte religievragenlijst afgenomen die meerdere dimensies van religie/levensbeschouwing inventariseert. Deze vragenlijst wordt voorgelegd aan cliënten die in behandeling zijn bij een GGZ-instelling of verblijven in een GGZ-herstellingsoord, en bij een niet-klinische controlegroep.

Verwachte output

Het onderzoek geeft inzicht in de functie die religie/levensbeschouwing heeft voor cliënten in relatie tot hun klachten en klachtenbeloop. Deze resultaten zijn relevant voor diagnostiek en behandeling. Dit kan een verbetering van de zorg tot gevolg hebben. Verder zijn de onderzoeksresultaten vanuit een economisch oogpunt interessant, aangezien het behandelresultaat wordt gerelateerd aan de relatie tussen religie/levensbeschouwing en klachten.