Onderzoek MeST bij behandeling depressies

In het kort

Hoofdonderzoeker Dr. A. Seldenrijk en dr. P. van Oppen
Betrokken instelling GGZ inGeest
Startdatum onderzoek Medio 2012
Einddatum onderzoek Medio 2014
Aantal patiënten in onderzoek 25 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek

De depressie is een veel voorkomende psychische stoornis die een grote impact heeft op het algemeen functioneren. Uit onderzoek blijkt dat depressieve patiënten meer moeite hebben om specifieke herinneringen uit hun geheugen op te halen dan personen zonder depressieve klachten. Dit ‘overalgemene herinneren’ wordt beschouwd als een kwetsbaarheidsfactor voor depressie die bovendien geassocieerd lijkt te zijn met een vertraagd herstel. Onderzocht wordt of geheugenspecificiteit kan worden bevorderd door Memory Specificity Training (MeST).

Het onderzoek

Deze studie beoogt te onderzoeken of MeST:

  • effectief is in vergroting van geheugenspecificiteit;
  • effectief is in vermindering van depressieve klachten binnen tweedelijns GGZ-poliklinieken;
  • uitvoerbaar is tijdens de bestaande wachttijd voor instroom in psychotherapie bij deze poliklinieken;
  • door patiënten wordt gezien als een waardevol onderdeel van de behandeling.

De MeST is een groepsinterventie die wekelijks één uur wordt aangeboden over een periode van vier weken. MeST is opgebouwd uit een psycho-educatief gedeelte over het functioneren van het geheugen bij een depressie en bestaat uit oefeningen gericht op het specifieker en concreter oproepen van persoonlijke herinneringen. Een eerdere pilotstudie in België vond ondersteuning voor de werkzaamheid van MeST ter bevordering van geheugenspecificiteit. Deze studie liet ook zien dat na afloop van de training er bij de patiënten sprake was van een vermindering van depressieve symptomen. Echter, deze pilot onderzocht een klein aantal (n=10) opgenomen depressieve patiënten.

 

Patiënten die kunnen deelnemen, worden geworven op twee locaties van GGZ inGeest te Amsterdam. Zij kunnen meedoen als zij zijn gediagnosticeerd met een depressieve stoornis en op de wachtlijst staan voor evidence based psychotherapie. Zo’n 25 patiënten zullen deelnemen aan de MeST. 

Verwachte output

Bij gebleken uitvoerbaarheid en effectiviteit van MeST zal een grootschalige klinische trial worden uitgevoerd waarvoor subsidie zal worden aangevraagd bij ZonMW. De subsidie wordt aangevraagd om de training van de nieuwe behandeltechniek en de kosten van de metingen te kunnen bekostigen.