Culturele identiteit en trauma bij Afghaanse en Irakese vluchtelingen

In het kort

Hoofdonderzoeker Drs. S.P.N. Groen
Betrokken instelling De Evenaar, onderdeel GGZ Drenthe
Startdatum onderzoek Medio 2011
Einddatum onderzoek Medio 2013
Aantal patiënten in onderzoek 100 patiënten, 50 volwassenen zonder traumaklachten

De vraagstelling van het onderzoek

Afghaanse en Irakese vluchtelingen vormen de twee grootste vluchtelingengroepen in Nederland op dit moment. Zowel in de Afghaanse als in de Irakese cultuur zijn traumatische ervaringen verweven met denkbeelden over gezondheid en ziekte. Dit kan leiden tot etnische spanningen, verandering van sociale posities in families en verandering van zingeving in het algemeen. Een posttraumatische stressstoornis of een angst- of depressiestoornis komt hier vaak uit voort. Voor Afghanen en Irakezen in Nederland is daar migratieproblematiek bovenop gekomen. Dit onderzoek wil verbeteringen bewerkstelligen in de behandeling van traumagerelateerde stress.

Het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de effecten van de culturele achtergrond op de werkrelatie, de behandelmogelijkheden en de klachten van de patiënten. Daartoe worden directe resultaten uit vragenlijsten (bijvoorbeeld welk trauma iemand heeft meegemaakt of hoe ernstig depressief een patiënt is) afgezet tegen de context waarin de klachten zich hebben afgespeeld (bijvoorbeeld door een etnisch conflict of een religieus probleem). 

 

Aan het onderzoek doen minimaal honderd vluchtelingenpatiënten mee van Afghaanse of Irakese afkomst, en minimaal vijftig personen van dezelfde afkomst die geen patiënt zijn. Deze aantallen zijn berekend op basis van het aantal patiënten dat voor behandeling is aangemeld bij De Evenaar in de afgelopen vijf jaar. Er zullen nulmetingen over de tevredenheid worden verricht en culturele interviews worden afgenomen. In behandelplanbesprekingen zal het effect van de culturele identiteit op het behandelplan worden besproken en na vaststelling van het behandelplan worden geanalyseerd. Daarbij worden er vragenlijsten afgenomen. Als laatst wordt een data-analyse uitgevoerd.

Verwachte output

Verwacht wordt dat met dit onderzoeksproject beter gebruik gemaakt kan worden van het behandelmodel van De Evenaar en dat er een kwaliteitsverbetering van de behandeling kan worden doorgevoerd. Het onderzoek moet leiden tot meer inzicht in traumabeleving door deze in context te plaatsen en tot een betere afstemming van verkregen informatie op de behandeling. Na het onderzoek moet duidelijk zijn of iemands culturele identiteit beïnvloed wordt door trauma’s en wat dat voor gevolgen heeft voor het behandelcontact en –verloop. Resultaat zal een nieuwe behandelmethodiek zijn en een stijging van cliënttevredenheid doordat cliënten zich meer begrepen voelen.